Centrul Medical logomare garantează că datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi închiriate, înstrăinate sau vândute unor terți fără acordul dumneavoastră prealabil. Totuși, logomare poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se află în relații contractuale, cum ar fi furnizori de marketing și alte servicii, asiguratori, etc., dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt pastrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislatiei în vigoare. logomare nu va transfera informațiile mai sus menționate în afara țării.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, societățile funcționând sub denumirea comercială logomare fiind înregistrate ca operatori de date cu caracter personal, conform legii.

De asemenea, vă reamintim că drepturile dumneavoastră, astfel cum sunt prevazute de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, sunt: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.